Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

GDPR

Zde naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR" nebo „nařízení"):

Souhlas se zpracováním osobním údajů a informace o zpracování osobních údajů pro účely žádosti o úvěr na webovém portálu (PDF)

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Zaškrtnutím příslušného pole (checkboxu) na zákaznickém portálu na webové stránce http://www.expressmoney.cz. udělujete společnosti EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608 (dále jen „správce“), SOUHLAS se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1.2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (telefon, email), údaje o požadovaném úvěru, a to za účelem předběžného vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr.

1.3. Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů k uvedenému účelu je možné jen na základě dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.

1.4. Souhlas udělujete na dobu 1 roku.

1.5. Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv odvolat emailem na adrese info@expressmoney.cz .

2. ÚČEL DOKUMENTU

2.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo
nařízení“).

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

3.1. EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

3.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, email: info@expressmoney.cz, telefon +420 485 100 409.

3.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

4.1.1. Identifikační údaje: jméno, příjmení,

4.1.2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail,

4.1.3. Údaje o požadovaném úvěru.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je předběžné vyhodnocení Vaší žádosti o úvěr a zpětného kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí o úvěr na webové stránce http://www.expressmoney.cz. Tento účel zahrnuje také evidenci Vašich osobních údajů v databázi kontaktů správce.

6.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány k uvedenému účelu po dobu trvání Vašeho souhlasu, který byl udělen na dobu 1 roku, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány správcem i bez Vašeho souhlasu, pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i v případech stanovených právními předpisy. 

8. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

8.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

8.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

8.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

8.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek a zákaznického portálu www.expressmoney.cz,

8.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,

8.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

8.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

9.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

9.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

9.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

9.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

9.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl.18 GDPR,

9.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

9.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

9.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem zasláním na adresu: info@expressmoney.cz.

EXPRESS MONEY s.r.o., s platností od 25.5.2018.


Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s žádostí o úvěr, poskytnutím úvěru a zajištěním úvěru (PDF)

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“), a to v souvislosti se smluvním vztahem mezi Vámi a správcem.

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

2.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, email: info@expressmoney.cz, telefon +420 485 100 409.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. V případě žadatelů o úvěr a osob, kterým je úvěr poskytnut zpracovává správce osobní údaje v
tomto rozsahu:

3.1.1. základní identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, rodné číslo bylo-li přiděleno, jinak datum  narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, u klienta OSVČ též místo podnikání, IČ, DIČ.

3.1.2. kontaktní údaje - email, telefonní číslo, korespondenční adresa

3.1.3. údaje týkající se způsobilosti klienta k poskytnutí úvěru - údaje týkající se důvěryhodnosti a bonity (např. údaje o vlastnictví nemovitostí, o finanční situaci, výši příjmů, zaměstnání, měsíčních nákladech na vedení domácnosti, o jiných úvěrech, o exekucích či insolvenci, o rodinném stavu, osobách sdílejících společnou domácnost) – rozsah těchto údajů závisí na povaze poskytovaného úvěru.

3.1.4. údaje o rodinných příslušnících - v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností, (např. údaje o manželce/-ovi, o počtu vyživovaných osob, o osobách sdílejících společnou domácnost apod.).

3.1.5. specifické údaje dle právních předpisů (např. zda se jedná o politicky exponovanou osobu, u cizinců údaje ze sankčního seznamu, apod.)

3.1.6. údaje o plnění smlouvy (údaje o placení sjednaných splátek úvěru, údaje o prodlení, údaje o výši dluhu po splatnosti, o účtech, záznamy komunikace s klientem).

3.1.7. kopie průkazu totožnosti.

3.1.8. údaje o fyzických osobách jednajících za právnické osoby, kterým je poskytován úvěr (v rozsahu dle bodu 3.1.1. 3.1.2, 3.1.5 a 3.1.7).

3.1.9. údaje o fyzických osobách vlastnících právnické osoby (akcionáři, společníci), kterým je poskytován úvěr (v rozsahu dle bodu 3.1.1. 3.1.2, 3.1.5 a 3.1.7) .

3.1.10. číslo bankovního účtu.

3.2. V případě osob, které poskytují zajištění úvěru zpracovává správce osobní údaje v tomto rozsahu:

3.2.1. základní identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, rodné číslo bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, u klienta OSVČ též místo podnikání, IČ, DIČ.

3.2.2. kontaktní údaje - email, telefonní číslo, korespondenční adresa

3.2.3. údaje o rodinných příslušnících - v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností, (tj. údaje o rodinném stavu, o manželce/-ovi, o počtu vyživovaných osob, o osobách sdílejících společnou domácnost apod.).

3.2.4. údaje o fyzických osobách jednajících za právnické osoby, které poskytují zajištění (v rozsahu dle bodu 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.6).

3.2.5. údaje o fyzických osobách vlastnících právnické osoby (akcionáři, společníci), které poskytují zajištění (v rozsahu dle bodu 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.6).

3.2.6. kopie průkazu totožnosti.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující :

4.1.1. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a vyplývají zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a v případě spotřebitelského úvěru také ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a dalších souvisejících právních předpisů.

4.1.2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (případně mezi právnickou osobou za kterou jednáte a správcem) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.2. V případě kopie průkazu totožnosti je zákonným důvodem zpracování Váš souhlas s pořízením kopie průkazu totožnosti daný správci. 

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění povinností, které vyplývají pro správce z právních předpisů a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, případně mezi správcem a právnickou osobou, za kterou jednáte, a to v souvislosti s poskytnutím úvěru ze strany správce.

5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobný způsobem významně týkalo.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně 10 let po jeho skončení pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2. V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od zamítnutí žádosti o úvěr.

7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

7.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

7.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

7.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

7.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek a zákaznického portálu www.expressmoney.cz,

7.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,

7.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

7.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

8.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

8.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

8.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

8.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

8.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

8.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a pro splnění právními předpisy stanovených povinností správce a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

EXPRESS MONEY s.r.o., s platností od 25.5.2018.


Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smluvního vztahu (dodavatelé) (PDF)

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

2.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, email: info@expressmoney.cz, telefon +420 485 100 409.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

3.1.1. základní identifikační údaje - jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, datum narození, IČ, DIČ.

3.1.2. kontaktní údaje - email, telefonní číslo, korespondenční adresa.

3.1.3. číslo bankovního účtu.

3.1.4. údaje o fyzických osobách jednajících za právnické osoby (v rozsahu dle bodu 3.1.1. a 3.1.2).

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující :

4.1.1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (případně mezi právnickou osobou za kterou jednáte a správcem) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR .

4.1.2. zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plněnísmluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, případně mezi správcem a právnickou osobou, za kterou jednáte.

5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobný způsobem významně týkalo.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po jeho skončení pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2. V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 1 roku od jejich poskytnutí.

7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

7.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

7.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

7.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

7.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby a provoz webových stránek a zákaznického portálu www.expressmoney.cz,

7.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,

7.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

7.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

8.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

8.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

8.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

8.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

8.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

8.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

EXPRESS MONEY s.r.o., s platností od 25.5.2018.


Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním smluvního vztahu (nájemci) (PDF)

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“) v souvislosti se smluvním vztahem se správcem.

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. EXPRESS MONEY s.r.o., identifikační číslo 27268497, se sídlem Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21608.

2.2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: Pražská 13/19, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, email: expressmoney@seznam.cz, telefon +420 731 401 186.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje správce zpracovává v tomto rozsahu:

3.1.1. základní identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, bydliště, v případě OSVČ místo podnikání, IČ, DIČ.

3.1.2. kontaktní údaje - email, telefonní číslo, korespondenční adresa.

3.1.3. číslo bankovního účtu.

3.1.4. kopie občanského průkazu.

3.1.5. základní identifikační údaje rodinných příslušníků a počet osob, které sdílejí domácnost.

3.1.6. údaje o fyzických osobách jednajících za právnické osoby (v rozsahu dle bodu 3.1.1., 3.1.2. a 3.1.4.).

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující:

4.1.1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR .

4.1.2. zpracování je nezbytné pro plnění zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plněnísmluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem (případně mezi společností, za kterou jednáte a správcem).

5.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 nařízení, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobný způsobem významně týkalo.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po jeho skončení pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6.2. V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 1 roku od jejich poskytnutí. 

7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce může dále předávat osobní údaje třetím stranám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo z povahy smluvního vztahu, kterými mohou být:

7.1.1. státní orgány a další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutoři, orgány dohledu)

7.2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, na základě smlouvy se správcem, kterými mohou být:

7.2.1. osoby podílející se na dodání služby na základě smlouvy uzavřené s klientem,

7.2.2. subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby, jiné IT služby,

7.2.3. subjekty zajišťující vymáhání pohledávek pro správce,

7.2.4. subjekty poskytující poradenství správci (např. účetní, advokáti).

7.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

8.1.1. požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

8.1.2. požádat správce o kopii těchto osobních údajů,

8.1.3. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů,

8.1.4. požádat správce o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

8.1.5. požádat správce o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

8.1.6. na přenositelnost Vašich osobních údajů,

8.1.7. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2. Pokud byste se domníval(a),že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

EXPRESS MONEY s.r.o., s platností od 25.5.2018.